Tin tức

Bán hàng tồn kho

Bán các loại hàng tồn kho ở tất cả các lĩnh vực khác nhau như hàng tiêu dùng, công nghiệp, sản phẩm lỗi